Co to jest RODO ?

RODO ( General Date Ptotection Regulation ) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych osobowych zawierające przepisy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce obowiązuje od 25.05.2018 roku.

Kogo dotyczy RODO ?

Rozporządzenie wprowadza szereg zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe a równocześnie oddaje w ręce klientów liczne prawa, pozwalające im zadbać o swoją prywatność. Celem nowych przepisów jest również wyposażenie osób fizycznych oraz organów nadzorujących w skuteczne narzędzia reagowania na naruszenia Rozporządzenia

RODO a przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z zawartą umową kupna – sprzedaży kota w hodowli FelinityLand*PL

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ( RODO )  udzielamy Państwu niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

 Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy kupna – sprzedaży kota. Bez Państwa zgody na podanie i późniejsze przetwarzanie danych ( zakres opisany poniżej ) nie ma możliwości zawarcia umowy a tym samym zakupu kota.

  1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych są Małgorzata i Dariusz Górscy ul. Ceglana 14A 05-270 Marki – zwani dalej „Administratorami” i będący jednocześnie sprzedawcą.

  1. Zakres danych osobowych.

W związku z zawarciem umowy kupna – sprzedaży kota, potrzebujemy niezbędnych do tego celu danych osobowych: imię, nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania – do korespondencji, numer pesel, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail.

  1. Sposób pozyskania danych osobowych.

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa w trakcie procesu  zawarcia umowy kupna – sprzedaży kota

  1. Cel przetwarzania danych osobowych.

Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie oraz celem rejestracji kota w Międzynarodowej Bazy Identyfikacji Zwierząt Safe-Animale. Administratorem tej bazy danych jest http://www.safe-animal.eu.

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

  1. Inne cele przekazywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

Jednocześnie informujemy, że Administrator na podstawie obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest  do przekazania Państwa danych osobowych na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

  1. Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres :

– obowiązywania umowy kupna – sprzedaży kota celem realizacji postanowień w niej zawartych.

– po zakończeniu umowy celem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonania umowy oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Okres przetwarzania danych będzie nie dłuższy niż 10 lat od dnia zakończenia umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte.

  1. Kontakt w sprawie danych osobowych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: felinityland@gmail.com lub pod numerem telefonu (+48) 609 819 693